Στοιχεία Επικοινωνίας
26510 28029, 22109 | ekinigom@gmail.com

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη δύο (2) ιδιωτικών φυλάκων θήρας από την Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυρας

Η Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυρας σε εφαρμογή α) του άρθρου 267 παράγραφος 3 του Ν.Δ. 86/69, όπως το τελευταίο εδάφιο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 55 παράγραφος 3 του Νόμου 4178/2013 β) της υπουργικής απόφασης 103364/2508/16-7-2009 (ΦΕΚ 1377/Β/10-7-2009) γ) του Ν. 4546/2018 άρθρο 42 (ΦΕΚ 101/Α/12-6-2018) δ) Το αριθ 1539/6-10-2011 έγγραφο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας «Οδηγίες για την εφαρμογή πανομοιότυπης διαδικασίας για πρόσληψη ιδιωτικών φυλάκων θήρας από όλες τις Κυνηγετικές Οργανώσεις». ε) Το αριθμ 170781/1667/13-06-2012 έγγραφο της Γεν Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φ.Π του Υ.Π.Ε.Κ.Α ζ) Την αριθ 136767/3508/24-12-2013 δ/γη της Γεν Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φ.Π του Υ.Π.Ε.Κ.Α «Αναγνώριση ιδιωτικών φυλάκων θήρας». η) Την αρίθμ 103351/2412/9-7-2009 απόφαση του Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1377/Β/10-7-2009 με θέμα «Τα καθήκοντα και οι περιορισμοί, τα προσόντα, η ηλικία και λοιπά θέματα που αφορούν πρόσληψη και λειτουργία των φυλάκων θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων» θ) Το αριθμ 217039/2076/27-06-2011 έγγραφο της Γεν Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φ.Π του Υ.Π.Ε.Κ.Α, καθώς και της υπ’ αριθμ. 361/26-09-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα προκήρυξη για την πρόσληψη από την Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυρας δύο (2) ιδιωτικών φυλάκων θήρας με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών. Η Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυρας δικαιούται να παρατείνει κατά την απόλυτη κρίση της τη σύμβαση που θα υπογραφεί για έναν ή περισσότερους συμβατικούς χρόνους ή να τη μετατρέψει σε αορίστου χρόνου.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Σύγκλιση Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Διενέργεια Αρχαιρεσιών της Ε΄ Κ.Ο.Ηπείρου.

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 4 και 5 του καταστατικού της Ομοσπονδίας και ύστερα από την 353/27.3.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ανακοινώνουμε ότι : την 12η Mαϊου 2019 ημέρα Κυριακή και από ώρα 10:00 π.μ έως 2:30 μ.μ σε αίθουσα συνεδριάσεως στου Φρότζου Πολιτεία θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. 1.Ανακοίνωση και έγκριση Απολογισμού 2018 και Προϋπολογισμού 2019.
  2. 2.Διάφορα θέματα.
  3. 3.Διενέργεια αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέου 7/μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και 2/μελούς Ελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 19 Μαϊου 2019 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα και χωρίς άλλη πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις υποψηφιότητάς τους στο γραφείο της Ε΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου ,Οπλ. Πουτέτση 19, Α΄ Όροφος από 17/4/2019 έως και 25/4/2019 καθημερινά, πλην Σαββάτου και Κυριακής και από ώρας 9:00 π.μ έως και 13:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες (αιτήσεις – δικαιολογητικά) στο τηλέφωνο 2651-0- 22109 και 22109.

Ανακοίνωση για τον θάνατο του προέδρου της Κ.Σ.Ε. Νίκου Παπαδόδημα

 Το ΔΣ και το προσωπικό της Ε' Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου εκφράζουν την βαθιά τους οδύνη για το θάνατο του Νίκου Παπαδόδημα, όπως και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους οικείους του. 

Η παρακαταθήκη που αφήνει με το έργο και την προσφορά του στην κυνηγετική οικογένεια της χώρας, είναι ανεκτίμητη και αυτά θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη και στις καρδιές όλων μας.

Δείτε την ανακοίνωση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος εδώ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Η Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου προκειμένου να κάνει εργασίες συντήρησης, προστασίας και ανάπλασης του κτιρίου του Περιβαλλοντικού Κέντρου στους Λιγγιάδες Ιωαννίνων αλλά και του περιβάλλοντος χώρου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν σφραγισμένες προσφορές στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας μέχρι τις 28 Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστά για κάθε έργο και θα γίνονται δεκτές ταχυδρομικώς ή ιδιοχείρως καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής από 09:00 έως 13:00. Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν υλικά και εργασία μαζί, καθώς και χρόνο αποπεράτωσης.

Έργο 1ο: Στεγανοποίηση κτιρίου
Εργασίες: Καθαρισμός, απομάκρυνση υπολειμμάτων & πλύσιμο επιφανειών των θεμελίων κάτωθι της επένδυσης και περιμετρικά του κτιρίου, εφαρμογή ινοπλισμένου τσιμεντοκονιάματος, εφαρμογή υλικού αντισκουριακής προστασίας όπου απαιτείται, εφαρμογή στεγανωτικού υλικού & τοποθέτηση αποστραγγιστικής μεμβράνης (400gr/m2). Προσφορά συνολικής τιμής/ m2 με ΦΠΑ.

Έργο 2ο: Πλακόστρωση εξωτερικού χώρου
Εργασίες: Προετοιμασία-καθαρισμοί επιφάνειας εξωτερικού χώρου, πλακόστρωση 380 m2 περίπου με ακανόνιστες πλάκες (χωριάτικες-παραδοσιακές) 5εκ, αρμό και πλέγματα. Προσφορά συνολικής τιμής/ m2 με ΦΠΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παπαγρηγορίου Νικόλαος
Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σκαμαντζούρας Παναγιώτης

Απαγόρευση θήρας σε όλη την Ελλάδα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Σχετ. 1. Οι διατάξεις του Ν.∆ 86/69 «περί δασικού κώδικα» (άρθρα 251, 258, 259 και 261) του Ν.∆ 996/71 άρθρο 11) του ν.177/75 (άρθρα 7 και 8) και του ν.2637/98 . 2. Η αριθµ. 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-85) κοινή απόφαση Υφυπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (άρθρα 5 και 11), όπως αυτή τροποποιήθηκε συµπληρώθηκε και ισχύει

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Ε΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου

Το Δ.Σ της Ε΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου στην τελευταία συνεδρίασή του αποφάσισε την ανακατανομή των αξιωμάτων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου. Έτσι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξής δομή:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΛΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΡΕΧΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
ΜΕΛΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΪΤΑΣ
ΜΕΛΟΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου συμμετέχει ως εταίρος στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» για την υλοποίηση του έργου: «Διαδραστικές ψηφιακές υπηρεσίες για την Προώθηση της Φυσικής Κληρονομιάς και την Αειφόρο Θήρα – ΘΗΡΟΠΑΙΔΙΑ». Αντικείμενο του έργου είναι και η δημιουργία ενός Περιβαλλοντικού Εκπαιδευτικού Κέντρου στους Λιγγιάδες Ιωαννίνων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση εδώ.