Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη δύο (2) ιδιωτικών φυλάκων θήρας από την Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυρας

Η Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυρας σε εφαρμογή α) του άρθρου 267 παράγραφος 3 του Ν.Δ. 86/69, όπως το τελευταίο εδάφιο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 55 παράγραφος 3 του Νόμου 4178/2013 β) της υπουργικής απόφασης 103364/2508/16-7-2009 (ΦΕΚ 1377/Β/10-7-2009) γ) του Ν. 4546/2018 άρθρο 42 (ΦΕΚ 101/Α/12-6-2018) δ) Το αριθ 1539/6-10-2011 έγγραφο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας «Οδηγίες για την εφαρμογή πανομοιότυπης διαδικασίας για πρόσληψη ιδιωτικών φυλάκων θήρας από όλες τις Κυνηγετικές Οργανώσεις». ε) Το αριθμ 170781/1667/13-06-2012 έγγραφο της Γεν Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φ.Π του Υ.Π.Ε.Κ.Α ζ) Την αριθ 136767/3508/24-12-2013 δ/γη της Γεν Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φ.Π του Υ.Π.Ε.Κ.Α «Αναγνώριση ιδιωτικών φυλάκων θήρας». η) Την αρίθμ 103351/2412/9-7-2009 απόφαση του Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1377/Β/10-7-2009 με θέμα «Τα καθήκοντα και οι περιορισμοί, τα προσόντα, η ηλικία και λοιπά θέματα που αφορούν πρόσληψη και λειτουργία των φυλάκων θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων» θ) Το αριθμ 217039/2076/27-06-2011 έγγραφο της Γεν Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φ.Π του Υ.Π.Ε.Κ.Α, καθώς και της υπ’ αριθμ. 361/26-09-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα προκήρυξη για την πρόσληψη από την Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυρας δύο (2) ιδιωτικών φυλάκων θήρας με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών. Η Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυρας δικαιούται να παρατείνει κατά την απόλυτη κρίση της τη σύμβαση που θα υπογραφεί για έναν ή περισσότερους συμβατικούς χρόνους ή να τη μετατρέψει σε αορίστου χρόνου.

 

Ο κάθε υποψήφιος με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητάς του αποδέχεται τα παρακάτω:

1. Θα προσληφθούν με εργοδότη τους την Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυραςκαι τόπο παροχής των υπηρεσιών τους ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια ευθύνης του εργοδότη αυτού με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή του Δέλτα του ποταμού Καλαμά. Από τη θέση αυτή ο προσλαμβανόμενος θα είναι υποχρεωμένος να κινείται οποτεδήποτε εντός του 24ώρου για την κάλυψη της ανάγκης θηροφύλαξης ανάλογα με τις εντολές που θα του δίνονται.

2. Το ωράριο θα είναι άλλοτε συνεχόμενο, άλλοτε διακεκομμένο (δηλ. ορισμένες ώρες το πρωί, ορισμένες ώρες το απόγευμα ή το βράδυ) και άλλοτε κυλιόμενο (βάρδιες ημέρα-νύκτα) ανάλογα με τις εκάστοτε εμφανιζόμενες ανάγκες της θηροφύλαξης, Ο προσλαμβανόμενος υποχρεώνεται να εργάζεται και κατά τις ημέρες των αργιών (Κυριακές και λοιπές αργίες), δεδομένου ότι η θήρα ασκείται κατά το πλείστον κατά τις ημέρες των αργιών. Στην περίπτωση αυτή ο προσλαμβανόμενος δικαιούται αντίστοιχης ανάπαυσής του εντός της επόμενης εβδομάδας σε ημέρα ή ημέρες που θα προσδιορίζεται, δεν δικαιούται όμως περαιτέρω πλην της αμοιβής του.

3. Στα βασικά καθήκοντα του ιδιωτικού φύλακα θήρας περιλαμβάνονται:

α. Η συνεχής φυσική παρουσία του στους τόπους άσκησης της θήρας, καταφύγια άγριας ζωής κλπ, όπου θα μετακινείται με οχήματα των Κυνηγετικών Οργανώσεων και όπου απαιτείται, πεζός.

β. Η διενέργεια ελέγχων, και λοιπών πράξεων σε εκτέλεση των επιταγών της περί θήρας νομοθεσίας.

γ. Η καταγγελία οποιασδήποτε πράξης ή συμβάντος καταστροφής της θηραματικής πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα.

δ. Η πρόληψη και έγκαιρη ειδοποίηση για την καταστολή πυρκαγιών.

ε. Η υποχρέωσή του να παρακολουθεί τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της εργοδότριας σε θέματα θηραματοπονίας, δασοπονίας κλπ.

στ. Η υποχρέωσή του να συνδράμει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην υλοποίηση έργων βελτίωσης βιοτόπων, ερευνών, δράσεων και καταμετρήσεων θηραμάτων που θα ζητηθούν από τον εργοδότη του, καθώς και στη συνδρομή του στη συλλογή στοιχείων για τα προγράμματα ΑΡΤΕΜΙΣ Ι και ΑΡΤΕΜΙΣ ΙΙ.

ζ. Η υποχρέωση της συμμετοχής του σε δράσεις, ερευνητικά έργα που επί συμβάσει έχει αναλάβει η εργοδότρια Ομοσπονδία και η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και ελέγχου, συλλογής στοιχείων υπαίθρου που απορρέουν ως υποχρεώσεις από ειδικές συμβάσεις, υπουργικές αποφάσεις και λοιπές πράξεις της Διοίκησης.

4. Το πρώτο δίμηνο της χρονικής διάρκειας της σύμβασης θα αποτελεί δοκιμαστική περίοδο κατά την οποία η Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυρας διατηρεί το δικαίωμα με μονομερή της δήλωση να λύσει αζημίως τη σύμβαση πρόωρα.

1. Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών

α. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 3 της παρούσης μέχρι και τις 08 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09.00 έως 13.00, στην έδρα της Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυρας(Οπλ. Πουτέτση 19 – Τ.Κ. 45332, Ιωάννινα Τηλ. 2651028029, 26510 22109 & Fax: 2651022189).

β. Οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες χωρίς διορθώσεις και σβησίματα κλπ, διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές.

γ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές και ταχυδρομικώς με την προϋπόθεση να έχουν φθάσει στην έδρα της Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου – Κερκύρας μέχρι τις 08 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 13:00.

2. Προσόντα και προϋποθέσεις υποψηφίων ιδιωτικών φυλάκων θήρας

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν από την Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυρας θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης:

 1. Ιθαγένεια: Να είναι Έλληνες πολίτες. Όσοι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση μπορούν να προσληφθούν μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της μέχρι την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης.
 2. Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων: Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
 3. Ηλικία πρόσληψης: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι και 35 ετών (και 40 ετών μόνο εφόσον έχουν εργαστεί ως φύλακες θήρας για τουλάχιστον 3 έτη)
 4. Τίτλοι σπουδών: Δικαίωμα πρόσληψης έχουν όσοι είναι κάτοχοι απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Απολυτήριου Τίτλου Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλου ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή Πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή απολυτηρίου διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Ειδικός Δασικής Προστασίας» των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

 1. Υγεία: Ως ιδιωτικοί φύλακες θήρας προσλαμβάνονται όσοι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης και τούτο να βεβαιώνεται από ένα ιατρό με ειδίκευση στην Παθολογία και έναν ιατρό με ειδίκευση στην Ψυχιατρική δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος.
 2. Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση: Δεν προσλαμβάνονται ως ιδιωτικοί φύλακες θήρας:
  1. Όσοι καταδικάστηκαν αμετάκλητα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ζωής.
  2. Όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του νόμου περί θήρας και του νόμου περί όπλων.
  3. Όσοι τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.
 3. Απόλυση από άλλη θέση για λόγους κακής εκτέλεσης καθηκόντων: Δεν προσλαμβάνονται ως ιδιωτικοί φύλακες θήρας, όσοι απολύθηκαν, από αντίστοιχη θέση ιδιωτικού φύλακα θήρας για λόγους κακής εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
 4. Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου για ένα έτος τουλάχιστον και εφόσον κριθεί απαραίτητο από την υπηρεσία να προσκομίσουν άδεια οδήγησης ταχυπλόου εντός 2 μηνών.

3. Δικαιολογητικά υποψηφίων κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας

   (συν. ΕΝΤΥΠΟ 3)

 1. Αίτηση, σύμφωνα με το έντυπο που χορηγείται από την Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυρας.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι οι υποψήφιοι αποδέχονται όλους τους όρους της προκήρυξης, έχουν τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα από την παρούσα προκήρυξη προσόντα και ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση τους στοιχεία είναι αληθή. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ζωής, δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του νόμου περί θήρας και του νόμου περί όπλων και ότι δεν τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων και για τους υποψήφιους άνδρες ότι έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία στο Στράτευμα ως ικανοί κατηγορίας Ι1 – Ι2 ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις όχι όμως για λόγους υγείας που υφίστανται μέχρι και σήμερα.
 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας

4. Δικαιολογητικά όσων κληθούν για πρόσληψη.

Όσοι κληθούν για πρόσληψη είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν επί πλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο αποδεικτικού απολυτηρίου ή πτυχίου σπουδών ή βεβαίωση ισοτιμίας ή ισοδυναμίας βαθμολογίας πτυχίου σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής
  1. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α
 2. Πιστοποιητικό γεννήσεως
  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  2. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν διώκονται
  3. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
  4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
  5. Πιστοποιητικά υγείας χορηγούμενα από Παθολόγο και Ψυχίατρο Ιατρό Δημοσίου Νοσηλευτικού Ιδρύματος.
  6. Οι υποψήφιοι που έχουν υπηρετήσει ως ιδιωτικοί φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων υποβάλουν επιπλέον σχετική βεβαίωση από την Κυνηγετική Οργάνωση στην οποία έχουν υπηρετήσει, συνοδευόμενη από το σχετικό αντίγραφο της Πράξης Αναγνώρισης ή βεβαίωσης της οικείας δασικής αρχής, στην οποία θα φαίνονται οι περίοδοι που εργάστηκαν και ότι δεν καταγγέλθηκε η σύμβαση εργασίας πριν την λήξη της για λόγους κακής εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

5. Τρόπος διαμόρφωσης του τελικού Πίνακα Κατάταξης

α. Η εργοδότρια Κυνηγετική Οργάνωση, αφού συγκεντρώσει τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων συντάσσει τον πίνακα προσλαμβανομένων, συνεκτιμώντας τους τίτλους σπουδών δασοπροστασίας ή δασοπονίας, την προϋπηρεσία ως ιδιωτικού φύλακα θήρας και την οικογενειακή κατάσταση των υποψηφίων με το σύστημα της μοριοδότησης.

β. Ο αριθμός των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος καθορίζεται με τον ακόλουθο τρόπο :

 1. Για κάθε μήνα προϋπηρεσίας ως ιδιωτικός φύλακας θήρας Κυνηγετικής Οργάνωσης
3 μόρια
2. Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Δασοπονίας                         30 μόρια
3. Πτυχίο Ι.Ε.Κ. Δασοπροστασίας                                                                 25 μόρια
4. Έγγαμος 4 μόρια
5. Για κάθε παιδί 3 μόρια

Διευκρινίζεται ότι α) ως μέγιστος χρόνος μοριοδότησης προϋπηρεσίας ορίζονται οι 24 μήνες και β) κάθε υποψήφιος δικαιούται την αντίστοιχη μοριοδότηση ενός μόνον τίτλου σπουδών.

γ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται στη σειρά ένταξης κατά προτεραιότητα ο έχων μεγαλύτερη προϋπηρεσία ως θηροφύλακας, ακολούθως αυτός που κατέχει τίτλο σπουδών Τ.Ε.Ι. Δασοπονίας, στη συνέχεια αυτός που έχει πτυχίο Ι.Ε.Κ. Δασοπροστασίας. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται εκείνος που είναι έγγαμος με τα περισσότερα παιδιά. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο έχων τη μικρότερη ηλικία. Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση από την Κυνηγετική Οργάνωση παρουσία των ισοβαθμούντων υποψηφίων.

6. Πίνακας Κατάταξης

α. Μετά το τέλος των διαδικασιών η Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυρας συντάσσει προσωρινό Πίνακα με τη σειρά Κατάταξης των υποψηφίων, στον οποίο φαίνεται αναλυτικά το σύνολο των μονάδων που συγκέντρωσαν. Ταυτόχρονα ο Πίνακας αναρτάται στα γραφεία της Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυρας και ειδοποιούνται οι επιτυχόντες να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σύντομη τακτή προθεσμία που θα καθορίζεται στο έγγραφο πρόσκλησης.

β. Όσοι προσκληθέντες δεν προσκομίσουν τα δικαιολογητικά της παρ 4 της παρούσης ή αυτά δεν ανταποκρίνονται στην αίτησή τους, αποκλείονται των περαιτέρω διαδικασιών και για πρόσληψη καλείται ο αμέσως επόμενος υποψήφιος του προσωρινού Πίνακα Κατάταξης. Παράλληλα κινείται η διαδικασία ποινικού ελέγχου για ψευδή δήλωση, εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο.

γ. Ο οριστικός Πίνακας Κατάταξης αναρτάται άμεσα στην έδρα της εργοδότριας Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυρας και παραμένει επί 10 εργάσιμες ημέρες, χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος από τους υποψηφίους να υποβάλει ένσταση.

δ. Ο ανωτέρω Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων που προέκυψε από την παρούσα προκήρυξη παύει να ισχύει μετά την πρόσληψη των προβλεπομένων από την προκήρυξη αυτή ιδιωτικών φυλάκων θήρας. Σε οποιαδήποτε αποχώρηση ή λύση της σύμβασης προσληφθέντος (ή προσληφθέντων ιδιωτικών φυλάκων θήρας) νέα πρόσληψη γίνεται μετά την έκδοση νέας προς τούτο προκήρυξης.

7. Πίνακας Διανομής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την παρούσα προκήρυξη και την σχετική αίτηση πρόσληψης από την Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυρας, που αποτελεί και το χώρο εργασίας του ιδιωτικού φύλακα θήρας.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ν. Παπαγρηγορίου

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. Φώτης

Κατεβάστε ΕΔΩ την Αίτηση και την Υπεύθυνη Δήλωση

 
 

Τελευταία Νέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26-01-2024

Μία σειρά περιστατικών στα οποία βεβαιώθηκαν παραβάσεις της κείμενηςνομοθεσίας που αφορούν στην άσκηση θήρας, τα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05-12-2023

Το Δ.Σ της Ε’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου και σύσσωμη η κυνηγετική οικογένεια καταδικάζουν με τον

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13/11/2023

Στην υποβολή μηνυτήριων αναφορών και στην επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων σύμφωνα με τη νέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14/06/2023

Έκκληση προς κάθε κατεύθυνση αλλά ειδικότερα προς τους κυνηγούς πουκατέχουν σκύλους δίωξης τους οποίους εκπαιδεύουν