Προφίλ

Η Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο ελέγχεται από την Δ/νση Δασών Περιφέρειας Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και αποτελεί μέλος της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος (ΚΣΕ). Διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο έλεγχος από τη την Δ/νση Δασών Περιφέρειας Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας αφορά τόσο στις δραστηριότητές της όσο και στη διαχείριση των οικονομικών πόρων, που προέρχονται αποκλειστικά από τα χρήματα των περίπου 20.000 κυνηγών-μελών των 18 Κυνηγετικών Συλλόγων της Ηπείρου της Κέρκυρας και των Παξών.

Βασικός της σκοπός είναι η προστασία και η ορθολογική διαχείριση του θηραματικού πλούτου της χώρας μας με βάση τις αρχές της αειφορίας καθώς και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και βελτίωση των ενδιαιτημάτων ώστε να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη διατήρηση και αύξηση των θηραμάτων και της άγριας πανίδας γενικότερα. Για το λόγο αυτό, όπως ορίζει το καταστατικό της, είναι υποχρεωμένη να διαθέτει το μεγαλύτερο τμήμα των εσόδων της σε δραστηριότητες που βοηθούν επίτευξη των παραπάνω στόχων.