Έκδοση κυνηγετικής άδειας

Για ανανέωση της κυνηγετικής άδειας

 1. Αίτηση προς την αρμόδια αρχή για χορήγηση άδειας κυνηγίου.
 2. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ομαδικό ή ατομικό) για την κάλυψη ζημιών από τυχόν ατύχημα που θα προκληθεί κατά την άσκηση του κυνηγίου.
 3. Τριπλότυπο ή γραμμάτιο είσπραξης των τελών κυνηγίου υπέρ του Κ.Τ.Γ.Κ. (Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας) και Δασών (Κεφάλαιο Θήρας).
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για παραβάσεις των “περί θήρας” διατάξεων και δεν εκκρεμεί σε βάρος του σχετική ποινική δίωξη.

Για καινούργιους κυνηγούς

Επιπλέον των παραπάνω, απαιτούνται:

 1. Άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου ή βεβαίωση από την Αστυνομική Αρχή του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου.
 2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.
 3. Βεβαίωση της Επιτροπής Κρίσης Ικανότητας Νέων Κυνηγών στην οποία θα βεβαιώνεται ότι πέτυχαν στις σχετικές εξετάσεις.

Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας κυνηγετικού όπλου από την αρμόδια κυνηγετική αρχή, ανακαλείται αμέσως και η άδεια θήρας.

Για υπηκόους της Ε. Ε., για ομογενείς, για αλλοδαπούς 15ετούς και άνω παραμονής και για διπλωματικούς υπαλλήλους για άσκηση κυνηγετικής δραστηριότητας.

 1. Άδεια κυνηγίου.
 2. Άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου ή βεβαίωση από την Αστυνομική Αρχή του τόπου κατοικίας ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου.
 3. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ομαδικό ή ατομικό) για την κάλυψη ζημιών από τυχόν ατύχημα που θα προκληθεί κατά την άσκηση κυνηγιού.
 4. Τριπλότυπο ή γραμμάτιο είσπραξης των τελών κυνηγιού υπέρ Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών (κεφάλαιο Θήρας).
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για παραβάσεις των “περί Θήρας” διατάξεων και δεν εκκρεμεί σε βάρος του σχετική ποινική δίωξη.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 για τον τόπο προσωρινής κατοικίας.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια δασική αρχή (Δασαρχείο ή Διεύθυνση Δασών).

Η άδεια κυνηγίου, η άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καταθέτουν οι υπήκοοι κράτους μέλους της Ε. Ε., οι ομογενείς, οι αλλοδαποί 15ετούς και άνω παραμονής και οι διπλωματικοί υπάλληλοι και έχουν εκδοθεί στην χώρα της οποίας είναι υπήκοοι, γίνονται δεκτά από τις δασικές αρχές οι οποίες όταν το θεωρούν απαραίτητο ζητούν από τον αιτούντα να προσκομίσει και αντίστοιχη επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Σε περίπτωση που επιθυμούν να εκδώσούν αρχική άδεια στην Ελλάδα θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον α) δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, β) βεβαίωση της Επιτροπής Κρίσης Ικανότητας Νέων Κυνηγών στην οποία θα βεβαιώνεται ότι πέτυχαν στις εξετάσεις.

Την παραμονή των υπηκόων ξένων κρατών στην χώρα μας (εκτός Ε. Ε.) για τουλάχιστον 15 χρόνια, βεβαιώνει το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής κατοικίας του ενδιαφερόμενου. Η βεβαίωση αυτή κατατίθεται στη Δασική Αρχή ως απαραίτητο δικαιολογητικό αυτής της κατηγορίας αιτούντων.

Οι υπήκοοι ξένων κρατών δεν μπορούν να είναι μέλη των Κυνηγετικών Συλλόγων και επομένως να εφοδιάζονται άδεια κυνηγίου μέσω αυτών. Εξαιρούνται οι ομογενείς ξένης υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Για υπηκόους ξένων κρατών (εκτός Ε. Ε.) που διαμένουν στην Ελλάδα διάστημα μικρότερο των 15 ετών ή επισκέπτονται την Ελλάδα για άσκηση κυνηγετικής δραστηριότητας.

Οι κυνηγοί αυτοί μπορούν να κυνηγούν μόνο στις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές, Δημόσιες ή Ιδιωτικές. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας κυνηγίου είναι τα εξής:

 1. Αίτηση στην αρμόδια δασική αρχή.
 2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
 3. Τριπλότυπο ή γραμμάτιο είσπραξης των τελών κυνηγιού υπέρ Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών (κεφάλαιο Θήρας).
 4. Πρωτότυπη άδεια κυνηγίου που ισχύει για την χώρα του ή κατάθεση επικυρωμένου φωτοαντίγραφου.
 5. Αποδεικτικό στοιχείο για την ασφαλιστική κάλυψη του ενδιαφερομένου σε περίπτωση κυνηγετικού ατυχήματος στη χώρα μας (ασφαλιστικό συμβόλαιο η βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αναγραφή του αριθμού του ασφαλιστηρίου στην άδεια κυνηγίου).

Για τις Δημόσιες Ε.Κ.Π. η απαραίτητη γενική άδεια κυνηγίου εκδίδεται από τη δασική αρχή στην οποία υπάγεται η Ε.Κ.Π.

Για κάθε Ε.Κ.Π. απαιτείται και ειδική άδεια κυνηγίου με τέλος που καθορίζεται με το σχετικό ετήσιο πρόγραμμα της, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου3 του Π.Δ. 453/1977 σε συνδυασμό με εκείνα των Π.Δ. 332/1983 και Π.Δ. 94/1993 και των Ν. 2240/94 και Ν. 2503/97 με απόφαση του Γ. Γ. της Περιφέρειας.

Για τις ιδιωτικές Ε.Κ.Π., η γενική άδεια κυνηγίου εκδίδεται από την τοπική δασική αρχή και ισχύει για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο.