Στελέχωση Ομοσπονδίας

Η Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου για την υλοποίηση των στόχων της έχει στελεχωθεί με εξειδικευμένο προσωπικό.

Ειδική Γραμματέας
Υπεύθυνη Διαχείρισης Οικονομικών & Γραμματειακή Υποστήριξη

  • Αφροδίτη Σπυρίκου : Ειδική Γραμματέας

Επιστημονικό Προσωπικό
Υπεύθυνοι συντονισμού και σχεδιασμού φιλιθηραματικών και περιβαλλοντικών δράσεων

  • Ηλίας Παππάς: Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος
  • Σπυρίδων Μπαλαμπέκος : Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, MCs